با استفاده از تکنیک‌های RoutecauseAnalysis، TripodBeta و …