• رئیس انجمن ایمنی صنعتی دانشگاه کار قزوین ۹۱ ـ ۹۲
  • عضو هیئت رئیسه انجمن ایمنی صنعتی دانشگاه کار قزوین ۹۰ ـ ۹۲
  • مجری برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی HSE در قزوین
  • دبیر اجرایی همایش ارزیابی ریسک در قزوین
  • مجری برگزاری کارگاههای تخصصی آتش نشانی در قزوین ۹۱ ـ ۹۲