شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش FMEA، JHA، HAZOP، FTA

تکنیک‌های مدیریت خطرات و اثرات (HEMP)

تکنیک مدیریت خطرات BOWTIE
تکنیک HAZID