طراحی، مستندسازی، پیاده سازی و استقرار، اجرا و نگهداری و بهبود سیستم‌های مدیریتی