اجرای پروژه شناسایی خطرات محیط کار، ارزیابی ریسک، ارائه راهکارهای اصلاحی و مدیریت ریسک