• طراحی سیستم‌های اعلان و اطفای حریق
  • طراحی سیستم‌های ایمنی محیط کار و جانمایی تجهیزات
  • طراحی سیستم‌های روشنایی محیط کار مطابق استانداردهای جهانی
  • تهیه دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت
  • تدوین HSE-Plan